Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

PARTNERJI:
Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.,
Kmetija Volk, Suhorje
Višja strokovna šola Postojna,
Kmetija Jernejevi, Slavinje
Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo
Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre
Kmetija Morelj d.o.o., Buje
InnoRenew CoE, Izola
Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica
Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2022
VREDNOST  projekta:  83.795,67 € od tega sofinanciranje v višini  74.997,13 €

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povzetek:
Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih.
Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma  gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost  in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog  je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo združene v dokumentu  Načrti gozdnih posesti. Načrti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na način, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strateške ravni  prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi načrtovanju ukrepov za krepitev  vseh funkcij gozdov. Aktivnosti  bodo usmerjene tudi v izobraževanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti rabe lesa. Ob zaključku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Načrtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo  bo poskrbelo tudi za prenos znanja in razširjanje informacij o projektu.

Glavni cilj projekta je pripraviti načrt za štiri gozdne posesti vključenih kmetij ter pripravljene načrte pilotno izvesti na štirih kmetijah.

Rezultati:

  • Izdelan posnetek obstoječega stanja štirih gozdnih posesti.
  • Izvedeno srečanje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov
    gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.
  • Izvedena pilotna izvedba in izdelani Načrti za gozdne posesti za štiri kmetije:

R7.2.4 Posestni načrt Jernejevi

R7.2.3 Posestni načrt Mahne s kartami

R7.2.2 Posestni načrt Žustovi končni

R7.2.1 Posestni načrt Kmetija Volk

UKREP: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva.