Visokodebelni pašni sadovnjaki kot nova kmetijska praksa

Pridobljena sredstva: 50.275,35 € od tega sofinanciranje v višini 44.996,45 €

Trajanje: 1.12.2020 – 1.12.2022

Vodilni partner: Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46, 6250 Ilirska Bistrica

Ostali partnerji: Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof, Kmetija Jernejevi, Slavinje 13a, 6225 Slavinje, Kmetija Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak, Kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina, Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
PRP 2014 – 2020; Ukrep M16 – Sodelovanja;

4. Javni razpis za podukrep M16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

POVZETEK:

Projekt obravnava področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje.
Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnja

kov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin.

Skladno z navedenim bo za 4 vključene kmetije pripravljen in pilotno izveden Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se bo tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se bo tudi ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

Tematika projekta je skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer:

  • naravovarstvene vsebine vključujejo vsebine za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  • okoljske vsebine vključujejo aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Dodatno projekt prispeva tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj bodo aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali.

GLAVNI CILJ projekta je pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

REZULTATI PROJEKTA:

Načrt vzpostavitve Kmetija Volk Načrt vzpostavitve Kmetija Pečar Načrt vzpostavitve Kmetija Slavec Načrt vzpostavitve Kmetija Jernejevi končen

Avdio-videoposnetek predstavitve rezultatov projekta.

PRIROČNIK VPS za delitev

ANALIZA IZVEDLJIVOSTI: Analiza izvedljivosti_VPS za objavo